Učitavanje...

Naše usluge

Pulmološki pregledi

Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane iskusnog i stručnog osoblja je, pored savremene opreme za dijagnostiku, uslov za kvalitetan i potpun pulmološki pregled. Analiziranje subjektivnih tegoba pacijenta, kao što su gušenje, kašalj, brzo zamaranje, "sviranje u grudima", osobito posle boravka u prirodi, uz kijavicu, potom bol u grudima i drugo, koji su vezani za pojedine organe i organske sisteme, kao i njihove povezanosti sa raznim aktivnostima i uticajima, su veoma bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije. Nakon sagledavanja i analize pacijentovih tegoba vrši se fizički pregled kojim se pregledaju vidljive spoljne promene na telu, i uz eventualnu palpatornu proveru uočenih izmena, vrši se auskultatorni pregled pluća i rada srca, kao i merenje krvnog pritiska. Uz sagledavanje pacijentovih tegoba i nalaza dobijenih fizičkim pregledom, pravi se, ukoliko se za tim ukaže potreba, radiogram grudnog koša, a potom određuju i eventualni dopunski pregledi (laboratorijski nalazi, plućna funkcija, kao i alergološka obrada). Nakon kompletiranja svih urađenih nalaza i pregleda i postavljanja dijagnoze, određuje se i savetuje dalja potreba za invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.

Kompletna plućna funkcija

Pod kompletnom plućnom funkcijom podrazumevamo vrlo sofisticiran, specifičan pregled pluća koji se radi na najsavremenijoj aparaturi, koja u svakom momentu može da ukaže na postojanje patološkog supstrata u plućima, i da kao takav i ukaže na potrebu za pravljenjem RTG snimka grudnog koša, CT-a ili MSCT-a grudnog koša, a potom ukaže i na potrebu za endoskopskom eksploracijom pluća (bronhoskopijom).
Dovoljno je ukazati i podvući značaj ove pretrage, jer pluća, kao i srce, jesu baza i temelj kvalitetnog i dugog života. Puno drugih oboljenja, „maskirana“, ne budu prepoznata zbog svoje šarolike kliničke slike, ali iskusan pulmolog će uvidom u nalaze plućne funkcije i gasne analize, prepoznati oboljenje i ukazati na pravi put za zbrinjavanje takvog pacijenta.
Zato se i ukazuje na značaj preoperativne pretrage plućne funkcije, jer ukoliko je ista zadovoljavajuća tada je i planirana operativna terapija svih drugih oboljenja, kao i pluća značajno bezbednija i vodi u povoljan intraoperativni i postoperativni tok.

Alergološka obrada

Alergološka obrada je značajna jer ukazuje na potencijalne faktore koji mogu ugroziti već nastalu osnovnu bolest (astmu, bronhitis), ali i ukazati na potencijalne "alergičare" koji ukoliko ne prepoznaju potencijalnog "neprijatelja" u spoljašnjoj sredini mogu oboleti, i tada "kreće" bolest koja je široko zastupljena na ovim terenima i uzima svoj danak u kvalitetu života, utiče na populaciju radno aktivnih osoba i vodi ih neminovno u invalidnost.
U našoj ordinaciji vršimo standardne alergološke probe, nutritivne alergološke probe, a potom i probe na razložene alergene polena, drveća, polena trava i srodnih vrsta, kao i razložene alergene na polene korova.
U okviru ovih ispitivanja vršimo trijažu pacijenata kod kojih bi se mogla sprovesti imunizacija, i pokušati "ugasiti alergološka vatra" koja značajno remeti svakodnevni život ovih pacijenata.

Inhalatorna terapija

Pored toga, u našoj ordinaciji sprovodi se i inhalatorna terapija procenjena prema životnom dobu pacijenta, u zavisnosti od nalaza plućne funkcije i subjektivnih tegoba.
Nekad je dovoljna mukolitička i sekretolitička terapija uz pomoć inhalacija, koje u velikoj meri olakšavaju tegobe i uspostavljaju normalnu funkciju mukocilijarnog eskalatora; a potom dalja terapija bude znatno efikasnija jer "put" bude "pročišćen" i prohodan.

Oksigenoterapija

Oksigenoterapija ima svoje značajno mesto kako u terapiji plućnih, tako i kao supstitucija u svim drugim oboljenjima gde pluća nisu u stanju da zadovolje potrebe organizma za kiseonikom, jer uspostavlja poremećenu plućnu funkciju i nadopunjuje nedostatak kiseonika bez koga nema života. Zahteva edukaciju i saradnju pacijent-lekar.

Specijalistički nalazi i mišljenja

Na osnovu kompletnog pulmološkog pregleda uz pomoć pojedinih najsavremenijih dijagnostičkih tehnika i uz veliko kliničko iskustvo u plućnoj patologiji, naša ordinacija daje visoko kvalifikovana mišljenja i izveštaje o stanju plućnog aparata pacijenta, o potrebi za daljim agresivnim ispitivanjima i intervencijama.
Utvrđujemo i indikaciju za eventualnu operaciju pluća. Takođe, vršimo i kvalifikovano praćenje bolesnika nakon bolničkog ispitivanja i lečenja, odnosno nakon raznih intervencija na plućnom sistemu.