Učitavanje...

Biografija Prof. dr Slavica Obradović - Anđelić

Prof. dr Slavica Obradović - Anđelić je rođena u Temerinu, gde je završila osnovno školovanje, a potom i Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu.

Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu je završila 13. jula 1972. godine, a specijalistički ispit položila posle obavljenog lekarskog staža 17. maja 1978. godine.

Poslediplomske studije je obavila u redovnom roku, a temu magistarskog rada koja je bila iz oblasti Onkološke pulmologije je odbranila pod naslovom: „Maligni tumori pleure (klinički i epidemiološki aspekti sa posebnim osvrtom na kretanje ovih oboljenja u SAPV)“.

Doktorsku Disertaciju na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, odbranila je 18.12.1991. godine pod naslovom: „Mukocilijarni klirens u opstruktivnim bolestima pluća“.

Akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, započela je kao asistent, a kasnije akademskim usavršavanjem stekla zvanje Redovnog profesora na predmetu Interna medicina sa Pulmologijom.

Objavila je do sada preko 130 stručno-naučnih radova u domaćoj i stranoj literaturi, kao i naučnu Monografiju.

U toku dugogodišnje karijere na Institutu za plućne bolesti Vojvodine svakodnevnim visoko profesionalnim radom i angažovanjem stekla je veliko kliničko iskustvo iz problema plućne patologije.

Prof. dr Slavica Obradović-Anđelić je dobitnik i brojnih visokih priznanja stručnih i državnih institucija.